Vedtægter for Hundested Håndboldklub


§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er: Hundested HK
 Stk.2 Foreningens hjemsted er Halsnæs kommune

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er at udbrede interessen for håndbold. Foreningen er medlem af DHF og er organiseret i HRØ. Endvidere er foreningen medlem af DGI.
 Klubdragten er blå trøjer og blå bukser.

§ 3. Medlemskreds

Stk 1 Som medlemmer optages en hver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Aktive medlemmer overholder DHF´s amatørreglement.
 Stk 2 Indmeldelse sker til foreningens kasserer. Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Refusion af betalt kontingent finder ikke sted.
 Stk 3. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra sæsonens afslutning
 Stk 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet kræves forud for hver sæson.
 Stk 5. Aktive medlemmer med kontingentrestance kan ikke deltage i turneringer for nogen anden forening underlagt DHF før restancen er betalt.
 Stk. 6 Et medlem som er i kontingentrestance kan med 8 dages varsel ekskluderes af bestyrelsen.
 I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere medlemmer, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusion. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft anledning til at fremføre sit forsvar og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort af den førstkommende ordinære generalforsamling.
 I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme form for majoritet, som er foreskrevet i foreningens vedtægter jvnfr. §15.
 Stk.7 Æresmedlemmer kan udnævnes ved generalforsamlingsbeslutning efter indstilling fra bestyrelsen.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndigheder.
 Stk 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af den måned hvori vinterturneringen slutter.
 Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved meddelelse på klubbens sociale medier, samt på medlemstavlen i Hundested hallen.
 Stk 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 8 dage inden generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 Stk 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand (ulige år)
 9. Valg kasserer (lige år)
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 suppleanter
 12. Valg af revisorer
 13. Eventuelt

Stk 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage inden generalforsamlingen.
 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 3 måneder inden generalforsamlingen.
 Stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 Stk 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer). Og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én af mødedeltagerne.
 Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maksimalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

§5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
 Stk 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode (suppleanter dog for 1 år), således, at der lige år vælges kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. I ulige år vælges formand, 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.
 Stk 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger
 Stk 3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
 Stk 4. Bestyrelsen fastsætter selv i øvrigt sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 Stk 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder.  Møderne afholdes når formanden skønner det nødvendigt eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
 Stk 6. Der skal føres protokol over samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
 Stk 7. I spørgsmål, hvor bestyrelsen skal foretage afstemning, er formandens stemme – i tilfælde af stemmelighed – afgørende.

§7. Økonomi, regnskab og revision

Stk 1. Foreningens regnskab følge kalenderåret
 Stk 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab
 Stk 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
 Stk 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8. Tegningsregler og hæftelse

Stk 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 Stk 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
 Stk 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§9. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 Stk 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

Stk 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 Stk 2. På generalforsamlingen træffes ligeledes beslutning om, hvad der skal ske med foreningens formue. Formuen skal anvendes til idrætslige formål og administreres af Halsnæs Idrætsråd.
 Beslutningen træffes ved simpelt flertal.

§11 Sammenlægning med andre foreninger

Stk 1. Sammenlægning med andre foreninger kan kun foretages efter, at der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling med dette særlige punkt på dagsordenen.
 For at sammenlægningen kan vedtages kræves simpelt flertal af de fremmødte på generalforsamlingen blandt stemmeberettigede medlemmer.

Stk 2. Den særlige generalforsamling skal indkaldes med varsel på 4 uger

Stk 3. Det skal på generalforsamlingen oplyses, hvorledes foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, indgår i en eventuelt ny sammenlagt forening.

§ 12 Datering

Således er foreningens vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13. september 1978.
 Der er foretaget ændringer på generalforsamlingerne i 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1998, 2005, 2012, 2015, 2018.

På generalforsamlingen d. 17. april 2023

ændredes vedtægterne, således at de lever op til gældende lovgivning samt de tidligere vedtægters præcedensdannende pligter og rettigheder for medlemmer og bestyrelse i foreningen til ovenstående vedtægter.

Vedtægterne er således gældende fra dags dato